Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

insanelife
9213 3e2f 500
Reposted fromrisky risky viajethra jethra
insanelife
9879 c2aa
Reposted fromolakocie olakocie viajethra jethra
insanelife
0924 c398 500
Reposted fromkatsiu katsiu viajethra jethra
insanelife
2026 1b18
Reposted fromniewychowana niewychowana viajethra jethra
insanelife
6136 34ad 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajethra jethra
insanelife
7108 1495 500
Reposted fromverronique verronique viajethra jethra
insanelife
"Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy".
— Alice Bloom
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viajethra jethra
insanelife
0189 58fe
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viajethra jethra
insanelife
2222 0111
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
insanelife
2530 7f4c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
insanelife
2844 10dd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
insanelife
insanelife
6987 1354
Reposted fromcalifornia-love california-love viamayamar mayamar
insanelife
9277 393d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viathedogs thedogs

May 28 2017

insanelife
insanelife
5733 2588
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamayamar mayamar

May 27 2017

2904 e767 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viajethra jethra
insanelife
3145 0cf9
Reposted fromlaters laters viajethra jethra
2482 9ebb 500

crystlizing:

c r y s t l i z i n g

Reposted fromtosiaa tosiaa vialemkove lemkove
insanelife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl